Λογότυπο Κοίμηση Θεοτόκου Αμαρουσίου

Επικοινωνία

Κοίμηση Θεοτόκου Αμαρουσίου

Εκκλησίες

?ρχιμανδρίτης π. Σαράντης Σαράντος, Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρ?στος Μαρούδας, ?ρχιμανδρίτης π. Νικόλαος Τζίβας.
Κοιμήσεως Θεοτόκου 4, Μαρούσι
210- 80 28 211 & 210- 61 27 671
GPS: 38.054309,23.808897
Εικόνα προφίλ Κοίμηση Θεοτόκου Αμαρουσίου
? πρ?τος τ?ν ?ερ?ν Να?ν το? ?μαρουσίου, τό ?ληθινό καύχημα τ?ς περιοχ?ς γιά τήν παλαιότητά του, τό μέγεθος καί τήν κατανυκτικότητα πού ?ναδύει ε?ναι ?ναμφισβήτητα ? Καθεδρικός Ναός τ?ς Κοιμήσεως τ?ς Θεοτόκου, τ?ς Παναγίας τ?ς Μαρουσιώτισσας. ? σημερινός Ναός ο?κοδομήθηκε τό 1870. Σέ ?ντοιχισμένη ?πιγραφή ?ναφέρεται: «? ?ερός ο?τος ναός τ?ς Κοιμήσεως τ?ς Θεοτόκου ?κοδομήθη ?ν ?τεσι 1870-1874 δαπάνη το? Δήμου ?θηναίων καί συνδρομητ?ν τ?ν Χριστιαν?ν, βασιλεύοντος Γεωργίου το? Α΄ ?πί Δημάρχου Παναγ? Κυριακο? καί τ?ν ?πιτρόπων Γεωργίου Χ. Δημητρίου, ?μπόρου, καί δημοτικ?ν συμβούλων Σωτ.Χαϊμαντ?, Γ.Πέππα καί Γεωργίου Λέκκα».

? ο?κοδόμηση το? Ναο? ?ρχισε τό 1870 καί περατώθηκε τό 1874, δηλ. μετά ?πό τέσσερα χρόνια. Θεμελιώθηκε δέ πάνω στά ?ρείπια παλαιο? βυζαντινο? Ναο?, ? ?πο?ος ?τιμ?το ?π’ ?νόματι τ?ς Παναγίας. Κατά παλαιά τοπική συνήθεια, κατά τήν ?ποία ο? κάτοικοι το? ?μαρουσίου τιμο?σαν δύο ?γίους στόν ?διο Ναό, ?τσι καί στόν Ναό τ?ς Παναγίας ο? ε?σεβε?ς Μαρουσιώτες τιμο?σαν καί τούς ?γίους ?ποστόλους.

? Ναός ε?ναι ρυθμο? τρίκλιτης Βασιλικ?ς μετά τρούλλου. ?ρχιτέκτονάς του ? μηχανικός Γ.Κατσαρός. ? πρόσοψη καί τό πλάτος το? ναο? ε?ναι 16 μ. τό δέ μ?κος του 26,30 μ. Τό ?ψος μέχρι το? τρούλλου 22,50 μ. Δημιουργήθηκε γυναικωνίτης σέ σχ?μα Π, τό δέ δάπεδο το? Ναο? καλύφθηκε μέ μεγάλες μαρμάρινες πλάκες λευκο? ? γκριζοκυανο? χρώματος, ο? ?πο?ες μέ τόν τρόπο πού τοποθετήθηκαν α?ξάνουν τήν ?ντύπωση το? μήκους.

Τό ?τος 1886 κατασκευάσθηκε τό μαρμάρινο Τέμπλο, σέ σχέδιο το? ?ρχιτέκτονος Δημητρίου Σκορδαρ?. Κατασκευαστής του ? ?.Καρακατσάνης. Τήν ?γιογράφηση τ?ν μεγάλων Δεσποτικ?ν ε?κόνων το? Τέμπλου ?νέλαβε ? ?ερά Μονή ?σωμάτων Πετράκη τό ?τος 1887, ?πως μ?ς πληροφορε? σχετική ?πιγραφή. Τά ?μέσως ?πόμενα χρόνια κατασκευάσθηκαν ?πό πεντελικό πάλλευκο μάρμαρο ? θαυμάσιος ?ρχιερατικός Θρόνος καί ? ?μβωνας. Κατά τήν ?ξαετία 1927-1934 κατασκευάζεται, σέ σχέδιο το? Καθηγητο? Χριστιανικ?ς ?ρχαιολογίας καί ?καδημαϊκο? ?ναστασίου ?ρλάνδου, τό ?μορφο Κωδωνοστάσιο το? Ναο?.

Τό 1949 μέ τό Βασιλικό Διάταγμα πού ?κδόθηκε στίς 28-2-1949 καί δημοσιεύθηκε στίς 15-6-1949 στό ?π’ ?ριθμ. 129 (τ.Α΄ ΦΕΚ) ? 15η Α?γούστου, ?ορτή τ?ς Κοιμήσεως τ?ς Θεοτόκου, καθιερώθηκε ?ς ? ?πίσημη τοπική Θρησκευτική τελετή το? ?μαρουσίου.
Στά χρόνια πού ?κολουθο?ν ο? ?φημέριοι καί τά ?κκλησιαστικά Συμβούλια, μαζί μέ τίς ?ρανικές ?πιτροπές, ?ργάζονται σκληρά γιά τόν ?ξωραϊσμό καί ?ξοπλισμό το? Καθεδρικο? Ναο? τ?ς πόλεως το? ?μαρουσίου.

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο KS ΚΤΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ SANTA MARIA
  • Λογότυπο SKIN & MORE
  • Λογότυπο Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐς
  • Λογότυπο BABYMACE
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ ΛΙΑΚΟΣ